top of page

신촌평광교회에 오신 것을 환영합니다.

Welcome to our church

예배안내

​찾아오시는 길

주일 예배                      주일         오후 2:00

주일 공과                      주일         오후 3:00

수요 예배                      수요일     오후 8:00

구역모임                       화요일     오후 8:00

​리더모임                       금, 토       오후 8:00

서울특별시 서대문구 창천동 510-5 3층  

메일 : pyungkwang@gmail.com


전화 : 010-3404-2581

교회 앨범

온라인 헌금 : 우리은행 1005-104-288933 (신촌평광교회)

교회 후원하기

bottom of page